تبلیغات
✿دهکده انیمه انیمیشن✿عروسکی✿ - اذر ماهی که باشی
شادی یک ماجراجویه نه یک مقصد...

azarmahiam

記号*゜ のデコメ絵文字
آذرمــاهــی هــا منــبــع روحــیــه بــرای خــودشــون و دوســتــاشــون و کــلا اطــرافــیــانــشــون هســتــن
وقتــی یــه اتــفــاقــی بــراشــون مــیــفتــه انقــدر خوب از پســش بــر مــیــان و روحــیــه شــونــو حفــظ مــی کنن کــه همــه تعــجــب می کنــن!!!!!
.
.

یه آذر ماهی حتی از زندگی خودش هم می گذره

اون موقعست که باید خیلی بترسی
یه آذر ماهی بعد از اینکه تصمیم گرفت
کمانش رو تا آخر میکشه
بدون اینکه از بین رفتن چیزی براش مهم باشه
فقط به هدفش فکر میکنه

.

.

اگه دیــــدی یه آذرماهی…..
یکدفعـه ساکــت شد و کم حــــرف !!
شک نکن غـــــرورشو زیــر سوال بردی…

و اون یهـــویی ساکت شده …
نه بخاطر اینکه جوابـی برات نداره !!
نــــه …
اون به این فکر میکنه که چــــــرا به تـــویی که در حــــدش نیستی ؛
همچین اجـــازه ای رو داده که به غـــــرورش دست درازی کنی!

.

.

.

من آذرماهی با همه چی میسازم ساکتم هیچی نمیگم

وقتی رفتارای اطرافیان ناراحتم میکنه سکوت میکنم

به روم نمیارم

اما روزی که صبرم تموم میشه …

دیگه هیچی و هیچکس واسم مهم نیست

دیگه هیچکسی جلودارم نیست

واسه همین همیشه گفتم بازم میگم

از ســـکـــوت آذرمـــاهـــی بــــتـــرس

.

.

من دختر آذریم !
فــرزنــد سوم پاییز …
حال و احوالم پاییزیست !
ساعتی آفتــــابی …
ساعتی ابــــری …
گاهی طوفــــانی …
ولی همیشه سبــــز … !
.
.
.
ما آذر ماهـــــــیاااااا
اعـــــصاب : نــداریـــــم
لـــجباز : هستیم
غـــــرور : داریــم تـا دلِـــت بخـــــواد
روراســـــت : دُرُســـت مثلِ یـه اتـــــوبان تــو دلِ کویـــــر
سـَــــرسخـــــت : وحـــــشتناک
خونگـــرم : شـَــــدیـــــد
مهربـــــون : بسیـــــااااار
زیـــــبا:اووووووووووف
به آذر ماهـــــــی بودنمون افتخار میکنیم
بــــــــــهله….
.
.
.
خواستم به اطلاع بعضی ها برسونم که عزیزم:

فِک نکن پیگیر یه آذرماهی نباشی پیگیرِت میشه ها !!
بعدِ چند وقت برگردی نمیگه چطوری !! میگه شُـــــــما ؟

.

.

فــــقط یه آذر ماهــــی مــــی تونه…
مغــــرور باشــــه اما کســــی رو تحقــــیر نکــــنه…
شــــوخ و شــــیرین زبــــون باشــــه امــــا اهــــلِ لودگــــی نباشــــه…
غمگــــین و تــــنها باشــــه امــــا کســــی مــــتوجه ی تــــنهاییش نشــــه…
تــــو اوج غــــم و غــــصه باشــه امــــا بـاز بـه دیگــــران روحــــیه بــــده…
تــــو ســــخت ترین مســــیرا گــام بــرداره و امــیدش بـه کســــی جــــز خــــدا نباشــــه…

.

.

.

مــــا آذرماهــــــــیا؛
گـذشت رو خـــوب بلدیــم
گذشـــت از بدیــــــها ؛
تهمـــت ها
اشتباهــــــــات
گذشت از اخمـها
دادهـــــــــا
زیــر آبـــی رفــــــــتن هـا
گذشـــت از خیانـــت و خـــیانت و خیـــانت
امـــا ایـن ظاهـــرِ ماســـت
وقتـــی دیـــدین گذشتیـــم حتـــی از خیــانت
بدونـــید از شـــما گذشتـــیم! ساکـــت و آروووم
ما آذرماهـــیا هـــمونطور کـــه محکم وفـــادار می مونیــــم!
محـــکم هـم میـــریم…

.

.

.

من زاده ماه آذرم !

برای من بودنت همیشگیست،

فرقی نمیکند..!

چه در کنار من…

چه در خاطر من…

.

.

.

یه آذری وقتی بره…

دیگه برگشتی در کار نیست…

اگه هم برگرده…..

دیگه اون آدم سابق نیست…

دیگه هیچیم مثل سابق نمیشه هیچی …

پس قدر بودنشو بدون! همین !

.

.

.

یكــی از بــازی های محبــوب آذرماهـــــیا كه طــبق شواهــد و مــدارك موجــود همیشــه تــوش برنــده میشــن
(حتــی یـه مــورد بازنــده هــم دیــده نشــده، چــون تمــــوم تلاشــش رو میكــنه بازنــده نباشــه)
*لجـــبازیـــه*
توصـــیه میكـــنم بـا مـا آذرماهـــیا وارد ایـن بـازی نشــید…

.

.

.

گـــذشت کــردن یـه آذر ماهـــــــی دو حالــت داره
یا اونقـــدر دوســتت داره کــه از اشتباهــت میگـذره

یــا اونقـــدر از چشـمش افتــادی کـه از خــودت و اشتباهــت، بـا هــم میگــذره

آذر ماهـــــــی حـــد وســط نـــداره…

.

.

.

تــنها موجــوداتی کــه همــه مــخلوقات از درک اونــها عاجــزن مــا آذر ماهــــیا هستــیم…
پیچــیدگــی ای که مــا داریــم مینیــاتورهــای اســتاد فرشچــیان نــداره…

.

.

.

مـــــــــن یه آذرماهیـــــــــــــــم
مغـــرورم اما غرور دیگرانو نمیشکنم
بی اعصـــابم ولی اعصاب دیگرانو خورد نمیکنم
آره من یه آذر ماهیــــــــم
ساده نیستم خودمو به سادگی میزنـــــــــم
میدونی چرا؟؟؟؟؟؟؟
چون من میدونم حرمت چیه… احترام چیه…. من واسه دوستی … عشق … خــــــــودم ارزش قائل میشم
پس اگه چیزی رو بروی کسی نمیارم از سادگی و نفهمیم نیست من فقط نمیخوام واسه تویی که در حدم نیستی
اعصابمو خورد کنم واسه همین راحت ازت میگذرم راحــــــــــــــــــــــت…..

.

.

.

آذریــا یـه دنــده ای دارن بـه اسمِ “دنــده ی چـــپ ”

اگـه تــو ایــن دنــده گــیر کنـن هیــچ مکانیکـــی پاسخگــو نیســت…

.

.

.

اگـــه از یـه آذر ماهـــــــی فاصــله گرفــتی و دیـدی هیچـــی نمـیگه،

فـــکر نکـن نمیفـهمه،
فـــکر نکـن دوســِت نـداره،
فـــکر نکـن از رفتـنت ناراحــت نیسـت؛
یـه آذر ماهـــــی خودشـــو بـه هیـــچ وجـه تحمـیل نمیکـنه

.

.

.

بعضی وقتا هم دل یه آذرماهی یه جا گیره

اما نمیشه…

این جور وقتا آذرماهی خیلی غمگینه خیلی احساس تنهایی میکنه

جای اینکه نصیحتش کنین

بزارین باهاتون حرف بزنه

از اعتمادش سو استفاده نکنین

آذرماهیه عاشق خیلی دل نازک و حساس میشه

.

.

.

من متولد ماه آذرم. آذر یعنی آتش، عنصری که گرمای زندگی را در وجود هستی و موجودات جاری می کنه و با نورش دلها رو روشنی می بخشه. هر روز با طلوع خورشید که از جنس آتش و م…نشاء حیات، یاد می گیرم که چطور می شه زندگی ساز بود. در خود سوخت و باز هم تابید! تاریکی مطلق رو به آرامی روشن کرد. نلرزید و استوار بود حتی در پشت ابر سیاه. خستگی ناپذیر و مقاوم! صبور و بخشنده! و رفتن رو هم از خورشید یاد می گیرم که چنان غروب می کنه که دلِ همه می گیره.
….. و لیاقت اونها که قدر خورشید رو نمی دونن، “شبِ”!

.

.

.

آذر ماهی بین آدما یک خالقه نه مخلوق، یک علت نه یه معلول، یک نعمت نه یه حاجت، یک

 نماد نه یه نشانه، یک تیره نه یک هدف، یک کتاب نه یه جمله، یک معلمه نه یه شاگرد، یک

 راهنماست نه یه مسافر، یک فرماندست نه یک سرباز، سرچشمه عشق نه یه معشوق…..

.

.

.

خوب گوش کن :
وقتی یه آذر ماهی بهت میگه دوستت دارم ، بدون این همون شانسیه که از قدیم وندیم گفتن فقط یه بار ، در خونه آدمو میزنه.
بله این یه واقعیته.

.

.

.


شرایط رفاقت با یه متولد آذر:
1. خودت باش
2. فقط خودت باش
3. خواهش می کنم خودت باش
4. حداقل اگه نمی خوای خودت باشی انسان باش
چون متولد آذر واسه رفاقت به قلب آدما نگاه می کنه و رفیقش رو انتخاب می کنه، نه به ظاهرشون و ... ! بخاطر همینه که جونشو واسه رفیقش می ده! آره!

.
.
.
آره من یه آذرماهیم

مهربون ترین آدم رو زمین

کسی که یه اشتباه رو چند بار تکرار میکنه

چون مهربونه چون دل رحمه

منم اونی که یه آهنگ رو هزار بار پلی میکنم 

اینقد گوش میدم تا حالم ازش بهم بخوره 

من همون آدم مهربونیم که همه بعد اینکه 

بهش کلی بدی میکنن بهش میگن:

شرمنده تو خیلی مهربونی 

ولی این شرمندگیا بدرد یه دل شکسته نمیخوره اینو بفهمینچ
.
.
.

.

تحمــلِ غــرور و اخــلاقایِ بــدِ یـه آذر ماهـــــــی بـه مراتـب راحــت تر از تحمــلِ نبــودشه

.

.

.

اگه دیدی یه آذرماهی زیاد غر غر میکنه و رو رفتارات حساسه بدون خیلی دوستت داره 
ولی اگه یهو ساکت شد و دیگه هیچی نگفت بدون یه کاری کردی که بدجــــــــــــــــــــــــــور از چشمش افتادی

.

.

.


آذر (قوس)، نهمین ماه سال خورشیدی و در گاه‌شماری رسمی #ایرانسومین و آخرین ماه فصل پاییز است. در زبان پشتو به این ماه «لیندۍ» و در زبان کردی «سەرماوەز» گفته می‌شود.

برج فلکی آذرماه٬ برج قوس (کمان) است که نهمین برج فلکی از دایرةالبروج است. نماد ماه آذر٬ کمان یا کماندار (در انگلیسی Sagittarius) نامیده می‌شود و عنصر این ماه آتش است.

در گاه‌شماری رسمی ایران نام این ماه از ماه نهم گاه‌شماری زرتشتی که در اوستایی آتَر (ātar) نام دارد٬ برگرفته شده‌است. در گاه‌شماری زرتشتی نهمین روز هرماه نیز #آذر نام دارد و در آذرروز از آذرماه٬ جشن #آذرگان برگزار می‌شود.

ایزد این ماه «ایزدآذر» است. ایزدآذر، در اسطوره‌های ایرانی و زرتشتی٬ ایزد نگاهبان آتش و فروزه هورمزد است برای همین گاه جایگاه او را در شمار امشاسپندان نیز آورده اند و او را پسر اهورامزدا دانسته‌اند.

.

.

.

هـــــر آذر ماهــــی تو عــــمرش حـــداقل چـــندبار ایـــن جـــمله رو شنـــیده:
تا قـــبل از اینکه باهـــات صـــمیمی شـــم فـــکر مـــی کـــردم خیلـــی خـــودتو میگـــیری، چــــقدر اشــــتباه فــــکر میکــــردم. . .

خداییییییییییییییییی قبول دارین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

.

.

.

آذر ماهی که باشی 
حساس تری,زود رنج تری,دل نازک تری...
این که دیگران راجع به ظاهرت چی فکر میکننُ نمیدونم,
ولی از چیزی که دیگران فکر میکنن عاطفی تری...
وقتی که توی یه رابطه باشی,
از طرفت بیشتر انتظار توجه و محبت داری...
اصن حساس تر از قبل میشی...
دوس داری طرفت از داشتنت خوشحال باشه...
آدم با جنبه ای باشه که هرچقدر خواستی بهش عشق بورزی...
خلاصه اینکه ما آذر ماهیا مثلِ گُلیم...!
نیاز به رسیدگی داریم وگرنه پژمرده میشیم...

.

.

.

یه آذر ماهی اشتباهی كه همیشه می كنه اینكه دوست و دشمن براش فرقی نداره .مهربونیشو نثار همه می كنه و از كسی دریغ نمی كنه .

میبخشه !
میگذره !
و بدی و فراموش میکنه !
ضربه های زیادی هم از این رفتار میخوره !
نمیدونم چرا ما آذر ماهی ها اینقدر خوش قلب و خوش بینیم !
اصن یه وضعیه همچین ادمهای هستیم ما اذریها

.
.
.
من آذرماهی با همه چی میسازم ساکتم هیچی نمیگم 

وقتی رفتارای اطرافیان ناراحتم میکنه سکوت میکنم 

به روم نمیارم

اما روزی که صبرم تموم میشه ...

دیگه هیچی و هیچکس واسم مهم نیست

دیگه هیچکسی جلودارم نیست

واسه همین همیشه گفتم بازم میگم

از ســـکـــوت آذرمـــاهـــی بــــتـــرس
.
.
.
من متولد آذرم
متفاوت با همگان !
همگان به جست‌ و جوی خانه می‌ گردند...
من کوچه‌ ی خلوتی را می‌ خواهم!
بی‌ انتها برای رفتن
بی‌ واژه برای سرودن
و آسمانی برای پرواز کردن
عاشقانه اوج گرفتن
رها شدن....
.
.
.

آذر ماهی..

چشمانی دارد که:

بهترین ها را در آدم ها می بیند...

قلبی ، که خطاکار ترین ها را می بخشد !

ذهنی ، که بدیها را فراموش می کند...

گفتاری که آرامش بخش دیگران است!

و روحی که هیچگاه ، ایمانش به خدا را از دست نمی دهد !

.

.

.


من یه ♥ ♥ ♥ آذر ♥ ♥ ♥ مـــاهــیـــم...

من همون دیوونه م که هیچ وقت عوض نمیشه...

همونی که همه باهاش خوش حال هستن ..
...
 
همونی که اونقدر یه آهنگ رو گوش میده که از ترانه گرفته تا ریتم و خوانندش متنفر بشه....

همونی که هق هق همه رو به جون دل گوش میده،

اما خودش بغضاش رو زیر بالش میترکونه.....

همونی که همه فکر میکنن سخته، سنگه اما با هر تلنگری میشکنه...

همونی که مواظبه کسی ناراحت نشه اما همه ناراحتش میكنن...

همونی که تکیه گاه خوبیه اما واسش تكیه گاهی نیس...


همونی که کلی حرف داره اما . ..

من همون ♥ ♥ ♥ آذر ♥ ♥ ♥ مـــاهــیـــم... :) ♥