شادی یک ماجراجویه نه یک مقصد...

شعر و شاعری ( آهنگ )

شنبه 27 شهریور 1395 01:00 ق.ظ

نویسنده : asal..
ارسال شده در: خبر گذاری mmt eu es(ام ام تی ا یو ا اس ) ،
سلام 
من اومدم 
با نشات و انرژی 
یوهههووووووو
پاری : مثل این برنامه های مزخرف تلویزیونی شدی 
من : خودم میدونم از این کسل کننده ها 
من و پاری : الکی مثلا ما خیلی فانیم 
پاری : دقیقا همینه منظورشون 
من : ماهم عر عر 
سوبارو : عه این صدا ها چیه ؟
من : اوم .. توأم اینجا بودی ؟
سوبارو : بله مثل همیشه 
من : امم .. بریم ادامه 

ﻋـﺴـﻞ ﺑـﺎﻧـﻮ ﻫﻨـﻮزم ﭘـﻴـﺶ ﻣـﺎﻳـﻲ
‫اﮔﺮﭼﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ، ﺗﻮ دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ
‫ﻫـﻨـﻮزم ﺑـﺎ ﺗـﻮام ﺗـﺎ آﺧﺮﻳـﻦ ﺷﻌﺮ
‫ﻧﮕﻮ وﻗﺘﻲ واﺳﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن ﻧﻴﺴﺖ
‫ﺣﺎﻻ ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻲ ﺑﺎورم ﻛﻦ
‫ﺑـﺪون ﺑـﺎ ﻳـﺎد ﺗـﻮ ﺗـﻨﻬﺎﺗـﺮﻳﻨﻢ
‫ﻫﻨﻮزم زﻳـﺮ رﮔـﺒﺎر ﺗـﺮاﻧﻪ
‫ﻛﻨﺎر ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻮ ﻣﻴﺸﻴﻨﻢ

‫ﻋﺴﻞ ﺑﺎﻧﻮ ﻋﺴﻞ ﮔﻴﺴﻮ ﻋﺴﻞ ﭼﺸﻢ
‫ﻣـﻨـﻮ ﻳـﺎد ﺧـﻮدم ﺑـﻨـﺪاز دوﺑـﺎره
‫ﺑﺬار از اﺑﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﮕﺎﻫﻢ
‫ﺑﺎزم ﺑﺎرون دﻟـﺘﻨﮕﻲ ﺑﺒﺎره

‫ﺗﻮ رﻓﺘﻲ ﺑﻲ ﻣﻦ اﻣﺎ ﻣﻦ دوﺑﺎره
‫دارم از ﺗـﻮ ﺑـﺮای ﺗﻮ ﻣﻴـﺨﻮﻧﻢ
‫ﺳﻜﻮت ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﺗﻠﺨﻮ ﺑﺸﻜﻦ
‫ﻧـﺬار اﻳﻨﺠﺎ ﺗـﻚ و ﺗـﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﻧﻢ

‫ﻋـﺴـﻞ ﺑـﺎﻧـﻮ ﻫﻨـﻮزم ﭘـﻴـﺶ ﻣـﺎﻳـﻲ
‫اﮔﺮﭼﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ، ﺗﻮ دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ
‫ﻫـﻨـﻮزم ﺑـﺎ ﺗـﻮام ﺗـﺎ آﺧﺮﻳـﻦ ﺷﻌﺮ
‫ﻧﮕﻮ وﻗﺘﻲ واﺳﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن ﻧﻴﺴﺖ
‫ﺣﺎﻻ ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻲ ﺑﺎورم ﻛﻦ
‫ﺑـﺪون ﺑـﺎ ﻳـﺎد ﺗـﻮ ﺗـﻨﻬﺎﺗـﺮﻳﻨﻢ
‫ﻫﻨﻮزم زﻳـﺮ رﮔـﺒﺎر ﺗـﺮاﻧﻪ
‫ﻛﻨﺎر ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻮ ﻣﻴﺸﻴﻨﻢ

‫ﻋﺴﻞ ﺑﺎﻧﻮ ﻋﺴﻞ ﮔﻴﺴﻮ ﻋﺴﻞ ﭼﺸﻢ
‫ﻣـﻨـﻮ ﻳـﺎد ﺧـﻮدم ﺑـﻨـﺪاز دوﺑـﺎره
‫ﺑﺬار از اﺑﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﮕﺎﻫﻢ
‫ﺑﺎزم ﺑﺎرون دﻟـﺘﻨﮕﻲ ﺑﺒﺎره

‫ﺣﺎﻻ ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻲ ﺑﺎورم ﻛﻦ
‫ﺑـﺪون ﺑـﺎ ﻳـﺎد ﺗـﻮ ﺗـﻨﻬﺎﺗـﺮﻳﻨﻢ
‫ﻫﻨﻮزم زﻳـﺮ رﮔـﺒﺎر ﺗـﺮاﻧﻪ
‫ﻛﻨﺎر ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻮ ﻣﻴﺸﻴﻨﻢ

‫ﺗﻮ رﻓﺘﻲ ﺑﻲ ﻣﻦ اﻣﺎ ﻣﻦ دوﺑﺎره
‫دارم از ﺗـﻮ ﺑـﺮای ﺗﻮ ﻣﻴـﺨﻮﻧﻢ
‫ﺳﻜﻮت ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﺗﻠﺨﻮ ﺑﺸﻜﻦ
‫ﻧـﺬار اﻳﻨﺠﺎ ﺗـﻚ و ﺗـﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﻧﻢ
‫ﻧـﺬار اﻳﻨﺠﺎ ﺗـﻚ و ﺗـﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﻧﻢ

( عسل بانو ، سیاوش قمیشی )
***
پاری : بچه‌ها بیاید این فیلمو ببینید 
محبوبترین فیلم هفته شده 
من : عه ببینم 
رفتم پیشش فیلمو ببینم
تا فیلمو دیدم دستمو گذاشتم رو دهنم یه جیغ خفیف کشیدم 
پاری : تو چرا جیغ میزنی ببین دختره چقدر خونسرده 
محکم دهنمو گاز زدم تا صدام در نیاد 
با دستم به سوبارو اشاره کردم بیاد ببینه 
خودمم سریع پاشدم رفتم پست صحنه 
سوبارو : این چطور ممکنه ..
پاری : آقا این چش شد ؟ بگید منم بدونم 
سوبارو : این فیلم منو و جلساس 
پاری : هیعععع همون موقع که دزدیده شدید 
من با گوشیم از پشت صحنه اومدم 
من : حالا فهمیدم چرا اونجا دوربین داشت
با گوشیم یه شماره گرفتم 
سوبارو : به کی زنگ میزنی 
مسی که بهش زنگ زدم تلفن رو جواب داد 
جیسون : ____
من : سلام عمو جون 
جیسون : ____________
من : لطفا اینا رو ول کن لطفا کار دیگه ای دارید 
جیسون : ______
من : فیلم برتر هفته زو که دیدی 
جیسون : __________
من : از کجا میدونی ؟
جیسون : __________
من : میتونی برام پیداشون میکنی ؟
جیسون : _____________
من : نمیخوام کاری کنم فقط بگو 
جیسون : _________
من : مرسی کاری نداری 
جیسون : ______
من : بای بای 
پاری : چی شد ؟
من : هیچی فیلا برنامه رو تموم کنید من برم یه خاکی تو سرم کنم 
سوبارو : واستا منم بیام خاک تو سرم کنم 
پاری : برید منم میرم خاک بیارم 
بای بای 


دیدگاه ها : نظرات

آخرین ویرایش: شنبه 27 شهریور 1395 12:21 ق.ظ